Zakup karnetu na VII Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty…i nie tylko!”

Bez kategoriiMożliwość komentowania Zakup karnetu na VII Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty…i nie tylko!” została wyłączona

WSZYSTKIE KARNETY UCZESTNIKA WYPRZEDANE !

Cena karnetu – 45 zł

(w cenie: koszulka uczestnika, posiłek regeneracyjny, opieka medyczna, przewodnik, wóz serwisowy, ciepły posiłek w Karchowicach, udział w konkursie z cennymi nagrodami, zniżka 10% na zakup roweru lub akcesoriów rowerowych i  innych usług sklepu rowerowego Adventure w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 1).

Sprzedaż karnetu uczestnika – od 24 sierpnia

Informacji na temat rajdu udziela

ROBERT PIONTEK  – tel.   505 802 207 

 

Regulamin Rajdu Śladami górnośląskiej szlachty 2020

 

 1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury Śląskiej, ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie.
 2. W przejeździe rowerzystów może brać udział każdy, kto stawi się w wyznaczonym miejscu zbiórki i posiada sprawny rower wyposażony w działające oświetlenie. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką osoby. Każdy uczestnik rajdu (przedstawiciel ustawowy, opiekun) powinien posiadać dokument tożsamości.
 3. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 4. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.
 5. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są zachować szczególną troskę o środowisko naturalne, w tym zakazuje się zaśmiecania trasy rajdu i okolic.
 6. Przejazd odbywa się po wcześniej zgłoszonej trasie przejazdu. Policja lub Straż Miejska kierują ruchem drogowym w czasie przejazdu rowerzystów.
 7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Polecenia Policji, Straży Miejskiej i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.
 8. Uczestnicy przejazdu poruszają się jednym pasem jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 9. Każdy z biorących udział w Rajdzie uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego, w tym zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
 12. Organizator zaleca, żeby uczestnicy rajdu mieli ubrane kaski ochronne.
 13. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie, w tym także zwrot kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.
 14. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie trwania rajdu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu, wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 r.,poz.1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami
  ( Dz.U. 2015r., poz.155 j.t ).
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 20. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 21. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.
 22. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
 23. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Organizator ma prawo wprowadzić szczególne przepisy bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Rady Ministrów.

 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych  przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim  w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2

 

 1. Wydarzenia i imprezy plenerowe organizowane przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dalej Centrum) w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 mają wyłącznie charakter imprez zamkniętych ze ściśle określoną liczbą uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem imprezy pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.
 3. Brak ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Centrum.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.
 5. Obowiązek założenia maseczki nie dotyczy uczestnika rajdu rowerowego podczas jazdy, ale musi zachować on dystans min. 2 m. od innych uczestników rajdu.
 6. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub rodzica.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych na przygotowanym przez Centrum formularzu / oświadczeniu na wypadek wykrycia, że w imprezie brała udział osoba zakażona. Dane te będą przekazane służbom sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia. Po 14 dniach nastąpi ich komisyjne zniszczenie.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 9. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości.
 10. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki winien zachować dystans od innych uczestników min. 2 m.
 11. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna.

 

Podstawa: Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny [www.gov.pl/web/kultura 2 VI 2020 r.]

 

 

 

» Bez kategorii » Zakup karnetu na VII Rajd rowerowy...

10 sierpnia 2020

Comments are closed.