Regulamin korzystania z parku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU PRZY CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ
W NAKLE ŚLĄSKIM, ul. PARKOWA 1
Park przy Centrum Kultury Śląskiej jest terenem wypoczynkowo-rekreacyjnym.
Stanowi on ogólne dobro wszystkich mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. Teren
parku służy do wypoczynku oraz organizowania imprez o charakterze kulturalnym i
rekreacyjnym. Na terenie parku mogą być organizowane inne imprezy za zgodą
Zarządzającego.
§1
Na terenie parku obowiązuje zakaz:
1. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania terenu,
b) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, a także deptania
trawników,
c) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń oraz budynków i
budowli parkowych,
d) palenia ognisk bez zgody Zarządcy,
e) pozostawiania palących się przedmiotów,
f) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków
odurzających,
g) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
h) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy,
i) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników
Parku,
j) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych
substancji chemicznych,
k) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy, nie dotyczy wózków inwalidzkich bądź
innych pojazdów posiadających zgodę Zarządcy Parku oraz pojazdów służbowych
gospodarki komunalnej i organizatorów imprez odbywających się na terenie parku lub w
budynku Centrum podczas wykonywania prac,
l) zastawiania dróg ewakuacyjnych,
m) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,
n) handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku,
o) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
p) organizowania imprez bez zgody Zarządcy.
§ 2

Korzystanie z parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na
odpowiedzialność opiekuna dziecka.
§3
Na terenie parku z uwagi na dużą liczbę starych drzew należy zachować szczególną
ostrożność: podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz.
§4
Korzystający z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać
korzystania z urządzeń Parku innym użytkownikom.
§5
Podczas organizowanych imprez w Parku, organizator ma prawo usunąć z miejsca
realizacji imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub
zachowują się niezgodnie z regulaminem parku.
§6
Za wyrządzone na terenie Parku szkody Zarządzający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania.
§7
Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze zgodnie z art. 143, 144, 145 Kodeksu
Wykroczeń.
§8
Obowiązki Zarządzającego terenem Parku pełni Centrum Kultury Śląskiej.