Regulamin zwiedzania

1. Ekspozycję Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (dalej: Centrum) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
2. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Centrum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 35 osób.
3. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.
4. Pierwszeństwo wstępu do Centrum mają grupy wcześniej zgłoszone. Centrum ma prawo odmówić wpuszczenia grup nie zgłoszonych.
5. W sytuacji wejścia do Centrum młodzieży szkolnej do 18 roku życia, uczniowie pozostają pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).
6. Zwiedzanie Centrum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji telefonicznej, listownej lub elektronicznej (Centrum Kultury Śląskiej; 42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1,tel. – 32 441 60 28, e-mail – biuro.cekus@gmail.com). Rezerwacji dokonuje się co najmniej na 7 dni przed planowanym zwiedzaniem.
7. Bilety wstępu nabywa się w Kasie Biletowej.
8. Walutą płatniczą jest polski złoty.
9. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren ekspozycji Centrum. Kontroler biletów może odmówić wstępu do Centrum, jeśli osoba posługuje się niewłaściwym biletem.
10. Informacja o aktualnych godzinach otwarcia Centrum dostępne są na stronie www.do2021.cekus.pl, na drzwiach przy wejściu głównym oraz pod nr tel. 32 441 60 28.
11. Wykaz opłat za wstęp i zwiedzanie dostępny jest w Kasie Biletowej oraz na stronie www.do2021.cekus.pl.
12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Centrum Kultury Śląskiej należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
a) telefonicznie nr tel.  32 441 60 28
b) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres biuro.cekus@gmail.com
c) faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 441 60 28, w. 100.
13. Na terenie Centrum należy zachowywać się w sposób kulturalny i nie naruszający dobrych obyczajów.
14. Zabrania się wstępu na ekspozycję Centrum osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, z wyjątkiem osób pełniących funkcje porządkowe w trakcie służby (lub: osób posiadających broń służbową w trakcie służby);
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
d) niestosownie ubranym,
e) nie przestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
15. Na teren Centrum nie wolno wnosić (i spożywać):
a) żywności,
b) alkoholu,
c) napojów bezalkoholowych.
16. W przypadku odbywania się wydarzeń artystycznych i kulturalnych nie stosuje się punktu dotyczącego spożywania żywności i napojów
17. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Centrum Kultury Śląskiej, za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.
19. Zabrania się dotykania eksponatów. Wyjątek stanowią ekspozycje „interaktywne”1.
20. Za wszelkie wyrządzone szkody ponosi odpowiedzialność zwiedzający.
21. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi Centrum.
1 Wystawa interaktywna – rodzaj wystawy, na której ekspozycja budowana jest na zasadzie interakcji z widzem. Widz ma możliwość w sposób bezpośredni obcować z eksponatem poprzez dotyk, wzrok, słuch.
22. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu oraz z wyłączeniem wszelkiego rodzaju sztucznego źródła światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich publikowania i rozpowszechniania w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie bez zgody Centrum.
23. Podczas zwiedzania zaleca się nie używanie telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.
24. Z windy, która znajduje się na terenie Centrum, należy korzystać zgodnie z zamieszczonym regulaminem urządzenia.
25. W przypadku zwiedzania Centrum w grupach zorganizowanych, odbywania się na terenie Centrum koncertów, wykładów, konferencji oraz innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, odzież wierzchnia, duże torby, plecaki oraz parasole należy pozostawić w szatni ( I piętro, sala nr 19).
26. Rzeczy wartościowe pozostawia się w szatni tylko na własną odpowiedzialność. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
27. Na terenie Centrum zabrania się działalności komercyjnej, która nie została uprzednio zgłoszona.
28. W przypadku włączenia się alarmu przeciwpożarowego należy postępować zgodnie z zaleceniami pracownika Centrum oraz kierować się do wyjścia wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.
29. Osoby nie przestrzegające „Regulaminu Zwiedzania” zostaną wyproszone z Centrum.
30. Wszelkich informacji dotyczących działalności Centrum udziela sekretariat Centrum.
§ 1
Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:
1) osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
2) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4) posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305),
5) dzieci do lat 7,
6) osoby, które ukończyły 75 rok życia,
7) opiekunowie osób niepełnosprawnych.
§ 2
Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Centrum przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:
1) Osoby niepełnosprawne,
2) Osoby powyżej 65 lat,
3) Dzieci i młodzież do lat 18,
4) Studenci za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
§ 3
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Centrum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
2) legitymacje emeryta – rencisty,
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
4) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
5) Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755),
6) dokumenty potwierdzające wiek,
7) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej
Stanisław Zając